:: Persberichten

 

:: Contact 
Ludwich@xs4all.nl
amazonepost@yahoo.com
Telefoon Nederland: 00-31-024-3249301
Telefoon Suriname: 8683737

 

Algemeen  Nieuwsnetwerk Suriname (ANS)

week 18-2006

Advocatenkantoor Spong procedeert mogelijk tegen aanwijsbare nazaten van de daders van kolonialisme en slavernij

AMSTERDAM. De stichting Eer en Herstelbetalingen aan de slachtoffers van Slavernij onder voorzitterschap van de heer Roy Groenberg heeft namens de Afro-Surinaamse gemeenschap in Nederland het advocatenkantoor 'Spong advocaten' benaderd, om haar juridische bijstand te verlenen inzake een aanhangig te maken rechtszaak  tegen de Nederlandse staat en eventuele derden als aanwijsbare dader(s)  van kolonialisme en slavernij. Advocatenkantoor Spong heeft het verzoek van de stichting 'Eer en Herstel 'in principe positief beantwoord, doch ook aangegeven dat zij eigenlijk strafpleiters zijn en de vereiste civielrechtelijke expertise zullen moeten inhuren.. De stichting zal wel moeten voldoen aan een aantal voorwaarden die door het advocatenkantoor worden gesteld aan cliŽnten.  Hoewel dit initiatief van de stichting Eer en Herstel lofwaardig mag worden genoemd, heeft het geleid tot kritische geluiden in de Afro-Surinaamse gemeenschap in Nederland en Suriname .

Allereerst  zijn sommigen van mening dat  de leidende krachten -namens alle nazaten van de slachtoffers -bij  dit soort processen voor schadeclaims tegen aanwijsbare daders van slavernij en kolonialisme in Suriname ,  zorgvuldig moet worden samengesteld en een breed maatschappelijk  draagvlak dient te hebben. Rekening dient te worden gehouden met uit te voeren multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek, juridische trajecten, economische berekeningen, en maatschappelijke actiebereidheid (vanuit de monitor) in opeenvolgende stadia van dit proces. Advocatenkantoor Spong geeft dit ook summier aan in zijn  positief antwoord aan het karwei te willen beginnen  Het verzamelen van de benodigde financiŽle middelen onder de Afro Surinamers - de economisch zwakste groepen - lijkt ook een aspect te zijn dat de stichting Eerherstel wellicht onderschat. Niet bekend is welk deel van de kosten, de nazaat van slachtoffers van slavernij, de heer Spong zelf, bereid is voor zijn rekening te nemen. Kortom het financiŽle aspect van de aanhangig te maken rechtszaak voor schadeclaims, genoegdoening en herstelbetaling,  vereist meer zorg, voorbereiding en deskundigheid dan tot nog toe lijkt te zijn aangewend. Ook vragen critici zich af in hoeverre, en  in welke mate de nazaten van slachtoffers in Suriname en elders betrokken en/of geÔntegreerd zijn in dit op zich goede initiatief van de stichting Eer en herstel.

De organisatievormen van Afro - Surinamers in zowel Suriname als Nederland, zijn talrijk, maar werken langs elkaar heen, bovendien zijn er nog vele oneffenheden op de weg naar eenheid van ideologie en handelen. Instituten als, J.A. Koenders instituut, Podium Kwakoe, Global African Congress, het NINSEE, het IBS, zijn in hun cultuurhistorisch beleid niet transparant, werken nauwelijks samen, maar hebben veel raakvlakken met het werk van de stichting 'Eer en Herstel'. Prof. Mr. Dr. Walther Donner (econoom en jurist) heeft jarenlang studie gedaan naar de economische en juridische aspecten van slavernij en recentelijk daarover gepubliceerd, ook heeft Dr. Armand Zunder onlangs een economische studie aan dit onderwerp besteed, meerdere Surinaamse deskundigen zoals dr. F. Dragtenstein, dr. Stipriaan, dr. Waldo Heilbron hebben zich met de verschillende facetten van de Nederlandse slavernij beziggehouden, Het is nu zaak om hen ook bij deze plannen te betrekken en goed beslagen ten ijs te komen. Ook de vraag of een dergelijk onderzoek wel thuishoort op het bureau van advocatenkantoor Spong is geen overbodige. 

China en zuid Korea opvallend hoog op de internet gebruikerslijst

NIJMEGEN . De Amerikanen zijn met 152 miljoen gebruikers nog steeds de intensiefste internetgebruikers ter wereld. Aldus de resultaten van een  door  ComScore Networks uitgevoerd onderzoek, die 4 mei j.l.  bekendgemaakt zijn. De top- vijf grootste internetgebruikers zijn: USA (152 miljoen), tweede China (72 miljoen), derde Japan (52 miljoen), vierde Duitsland (32 miljoen), en vijfde Groot Bretagne (30 miljoen). Opmerkelijk en nieuw is de positie van Zuid Korea, die met zo'n 24,6 miljoen internetgebruikers op een zesde plaats komt op de wereldranglijst. Suriname 's zuiderbuur Brazilie staat op de elfde plaats, boven Spanje (12,5 miljoen) en Nederland (11 miljoen) die respectievelijk op de 12de en 13de plaats staan. India staat ook verassend op de 10de plaats met 16,7 miljoen internetgebruikers. De gebruikte methode van steekproeftrekking kan leiden tot verschillen met eerdere cijfers van andere gerenommeerde onderzoeksbureaus. Er zijn personen boven de 15 jaar benaderd, met een steekproeftotaal van 694 miljoen personen wereldwijd. Cijfers van een Chinees informatiecentrum op het internet berekenden vorig jaar dat China met 103 miljoen gebruikers op de tweede plaats stond na de USA . Onderzoeken van oudere datum die de bezette internettijd als criterium hanteren komen op een andere wereldrangorde, waarbij toch opmerkelijk weer Zuid Korea als z.g,. Derde Wereldland bij de eerste vijf wereld - gebruikers  behoort, gevolgd door Nederland. Volgens hetzelfde onderzoek van Com Score Media Metrix zijn  de meest gebruikte sites; MSN van Microsoft (538,6 miljoen), gevolgd door Google (495 miljoen) en Yahoo ( 480,2 miljoen). De algemeen directeur van Com Score Media Metrix, Peter Daboll,  die diverse marktonderzoeken bij zijn conclusie betrekt, constateert dat de Amerikanen goed zijn voor ongeveer een kwart (25%) van het totale internetgebruik met een structureel  ruime voorsprong op de rest van de wereld. Het internet gebruik in Suriname is groeiende. In eerder vermelde onderzoeken zijn de cijfers absolute aantallen, doch relatief - de cijfers afgezet  t.o.v. de geringe bevolking - zou het best kunnen dat Suriname mondiaal gezien, geen slechte beurt maakt wat betreft internet-gebruik. De Surinamer drs. Norman Kleine, ex-minister van financiŽn heeft op het ICT-gebied in Nederland reeds jaren geleden een avant-garde positie ingenomen met zijn internetbedrijven. Hij was de eerste Surinaamse provider en had ook de eerste site met Suriname - info, en opereerde vanuit Almere, waar zijn hoofdkantoor gevestigd was.  

1 mei viering? Surinaamse arbeid schaars en roepend  om herwaardering

PARAMARIBO. Op 1 mei vierden  en herdachten Surinamers  samen met de internationale gemeenschap de dag van de arbeid. In dit kader werpen wij ter bezinning het licht op de Surinaamse arbeid. Buitenlandse arbeiders stromen vandaag de dag Suriname binnen. Er zijn haast geen  werkwillige ongeschoolde, getrainde Surinaamse arbeiders en goede vaklui te vinden. De schaarse Surinaamse vakman van vandaag neemt geen genoegen met een minimumloon voor zijn arbeid. Het is  op zich een goede zaak dat Surinamers niet terugwillen naar  de situatie van slavernij en contractarbeid. Maar tegelijkertijd doet zich een ontwikkeling voor dat de geÔmmigreerde buitenlanders wel werken onder  het minimumloon.   Buitenlandse haviken, binnengeloodst door Surinaamse handlangers, hebben het degelijke Surinaamse vakmanschap ondermijnd  en het midden en klein bedrijf overgenomen. Deels is dit te wijten aan de niet transparante en onbetrouwbare organisatie van de Surinaamse middenstand waar slechts het recht van de sterkste geldt. In de afgelopen decennia heeft een dominante handelsklasse haar stempel gedrukt op de arbeidsethos. Het handels devies luidt:"kopen - verkopen met een focus op snelle omzetten met zo weinig mogelijk arbeidskosten". De ontstane mentaliteit is funest voor de productiesector.  Op het arbeidsvlak zijn Surinamers nu reeds de grote verliezers in eigen land. De situatie  wordt in ijl tempo steeds erger omdat de sterkste kritische -  uit de PNR voortgekomen - vakbeweging van weleer  door de SPA en C47 structureel  is verlamd en gecorrumpeerd. Komisch was het te vernemen hoe de SPA onlangs, na de verkiezingen het ministerie van arbeid wilde prijsgeven om haar sterke positie bij TCT te behouden.(Vandaar de huidige problemen met minister Amafo). Ondanks het sterke leiderschap van Adema en Gilds zijn de SPA en C47 aan erosie onderhevig. De totale vakbeweging is verstrengeld met de regeringspolitiek en daardoor monddood. Alle 4 vakcentrales (Er is onlangs een nieuwe bijgekomen), de kamer van Koophandel en Fabrieken, de overheid,  verzuimen een klimaat creŽren waarbij de nationale arbeid wordt beschermd. Het buitenlands kapitaal en de informele economie (het zwart geld circuit) beheersen het bedrijfsleven, ten koste van de onderlagen van het arbeidspotentieel.

  De onbeschermde arbeid op de vrije markt verandert de verliezers in criminelen

'Vrije  (loon) arbeid' bestaat nauwelijks anderhalve eeuw in Suriname en is direct verbonden met de strijd tegen slavernij, contractarbeid, kolonialisme, onderdrukking en uitbuiting. Na 1975 is de koloniale norm voor de waardering van vrije loonarbeid, overgenomen door Surinaamse regenten en onder hun jurisdictie zelfs relatief verslechterd. Surinamers betalen de eigen landgenoten nu zo slecht, dat er een enorme criminaliteit de kop op heeft gestoken. Vooral de werklozen en aller slechtst betaalden maken nu deel uit van de zware criminaliteit die niets en niemand ontziet. Brazilianen staan voor een redelijk loon graag in de modder van de goudvelden en nemen de onveiligheid in het binnenland voor lief in ruil voor het kostbare Surinaamse goud, waar zij en vele buitenlanders  wel raad mee weten.

De arbeidsethos van de Chinese arbeiders valt het meest op en grenst aan slavenarbeid. In de horeca, huishouding en zorg worden  aan Surinaamse vrouwen salarissen betaald van srd 10,- per dag voor een volledige  werkdag. De Guyanezen werken hard en goedkoop in de bouwsector, maar  hebben een slechte reputatie in Suriname. "ze zeggen dat ze alles kunnen" waarschuwen Surinaamse aannemers. De Guyanees kan in zijn land 'toveren' met de Surinaamse dollar omdat die harder is dan de Guyanese. Het grootste probleem is niet zozeer het kwantitatieve tekort aan arbeiders maar de mentaliteit van "Hit and run", groot verzuim, slecht werk afleveren, en onbetrouwbaarheid."Als de baas  er bovenop gaat zitten en strak het werk controleert en begeleidt of aanstuurt raken de Surinaamse arbeiders snel geÔrriteerd. Een stemverheffing, verkeerde woordkeus, een mimiek kan al fataal zijn, met het gevolg dat de arbeider vertrekt zonder het karwei af te maken. Valt er eens een bonus te innen of een of ander voor de werknemer voordelig besluit, dan volgt daarop meestal een teleurstellend gindisciplinair gedrag; men blijft weg, werkt slordig en onverantwoordelijk. De arbeidsproductiviteit schijnt bij een bepaald minimum salaris niet meer van kracht te zijn. De buitenlandse arbeiders maken gretig gebruik van de Surinaamse nonchalance mb.t. de arbeidsproductiviteit. Men kan op hun  arbeid rekenen, en daardoor beter organiseren, plannen, kostprijscalculaties en winsten  maken. De economie vraagt discipline, consistentie in het arbeidsaanbod, en voor de concurrentie een morele druk op de arbeidsproductiviteit. In weerwil van briljante onderzoekers zoals prof. W. Roseval, die de kleine ondernemer heeft trachten te beschermen door punten van aanpak te accentueren, zijn de Surinamers verliezers in eigen land geworden.

Op 1 mei viel er in Suriname op het arbeidsvlak daarom niet veel  te vieren. De herdenking van het vakbondswerk van de pioniers van de vakbeweging, Otto Huiswoud, Doedel, de Sanders, Lepelblad, de Kom, J.A. Pengel, pater Weidman, E. Bruma uit de vorige eeuw, zal ons doen beseffen dat wij de Surinaamse arbeid dienen te herwaarderen, en de kwaliteit van producten dienen te binden aan een minimale norm en onze nationale markt dienen te beschermen om het behaalde niveau te kunnen behouden. Zonder organisatorische aanpak van de pijnpunten, arbeidsprotectionisme, revitalisering van de in slaap gevallen vakbeweging zijn onze arbeiders reddeloos verloren in de internationale concurrentiestrijd. 

Hulpactie van Surinamers in Nederland komt op gang
Ook de Latijns -Amerikaanse regio benaderd voor hulp

ALMERE.  Steeds meer Nederlandse steden waar Surinamers woonachtig zijn sluiten zich aan bij de landelijke actie voor noodhulp aan de door de watersnood getroffen gebieden in Suriname." Wij Surinamers zijn vertrouwd met het verzenden van pakketten naar familie in Suriname , dus dat zal wel doorgaan. Het gaat er nu om de individuele goederenstroom zoveel mogelijk te coŲrdineren, tijdsgrenzen aan te geven, en een selectie te maken van de juiste hulpgoederen die prioriteit genieten De mensen in de getroffen gebieden zijn hun huisraad kwijtgeraakt en hebben voedsel nodig. Gezond en houdbaar voedsel, kleding en medicamenten hebben nu hoge prioriteit" verklaart de Surinaamse ondernemer Leo van Sprang. Hij heeft zich met zijn stichting Surinamers en Antilliaanse  Almere (SurAlmere) aangesloten bij de landelijke hulpactie van de "Landelijke Commissie Watersnoodramp Suriname" (LCWS). Leo van Sprang legt verder uit dat het een goede zaak is dat zij die zich verbonden voelen met hun  vaderland samenwerken in de hulpverlening. Uit ervaring weet de ondernemer en ex-fotojournalist van het eerste uur in Suriname, dat een snelle gecoŲrdineerde actie door Surinamers zelf kan worden opgezet en begeleid.. Alle Nederlandse (media) hulp is welkom, ook de hard nodige overheidshulp is door minister van Ardenne aangeboden, maar de Surinamers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van hun families. Met het Surinaamse gevoel van medeleven moeten wij respectvol omgaan. In tijd van nood leert men zijn vrienden kennen. Surinamers in Suriname moeten kunnen aanschouwen, voelen en begrijpen dat wij er  voor hun zijn als de nood aan de man is. Ben Olivieira uit Rotterdam, industrieel, en samen met zijn echtgenote actief voor  en in de zorgsector in Suriname heeft zich ook aangesloten bij de landelijke hulpactie. Ben Olivieira kent de situatie rondom het van Blommenstein stuwmeer  proefondervindelijk omdat hij daar vanuit Berg en Dal als industrieel in het grondverzet actief is geweest. Hij coŲrdineert namens de stichting Surinamers Overzee de hulpverlening in Rotterdam. De provincie Brabant (Belgie), Den Haag en omstreken worden gecoŲrdineerd door  de zakenman Tv-producent, en evenementenorganisator voor jongeren, Rob Winter. Hij is bezig op gemeentelijk niveau contacten te leggen voor geld en middeleninzamelingen. De stichting SUROV heeft ook het initiatief genomen om via de contacten van het ANS, in Colombia, en Venezuela aan de bel te trekken. Over enkele dagen worden de resultaten verwacht van hulpverzoeken die gedaan zijn door drs. J. Alleleijn in Colombia aan landen in de regio. De ANS medewerker in Colombia vertaalt de gebeurtenissen in Suriname (de ANS-berichtgeving) voor de Spaanssprekende media in de regio. Dinsdagavond 9 mei  heeft de Nederlandse televisie aandacht besteed aan de waterramp in Suriname en zal via de Surinaamse mediawerkers en TV persoonlijkheden, Jorgen Raymann, Umberto Tan, Guilly Koster, Vincent Soekra, Yvette Forster, e.a. een oproep gedaan worden om Suriname te helpen. Ook zij staan positief tegenover de op gang gekomen hulpacties onder coŲrdinatie van de Landelijke Commissie Waternoodramp Suriname (LCWS). Er is onder leiding van drs. R. Rijssel in samenwerking met de EBG-Nederland ook een afzonderlijke grote hulpactie gestart. De diverse acties zullen op het eind van de week wel de nodige hulpgoederen hebben opgeleverd. Het is dan een kwestie van efficiŽnte logistiek om ook, daar terecht te komen waar dat nodig is.

Gecombineerde expositie Woman of colour: JŠnos Beyer - Photographics en Erwin de Vries -  Schilderijen

DEN HAAG. Twee bekende kunstenaars hebben  elkaar ontmoet  met hun werken, terugblikkend op een succesvolle carriŤre. De tentoonstelling is  geopend op zaterdag 6 mei om 17.30 uur door ex-minister Roger van Boxtel. Bij de opening heeft Musicus Ronald Snijders enkele fluitsolo - composities uitgevoerd. Beide kunstenaars benaderen het thema "Woman of Colour" vanuit hun eigen optiek en methodiek. Het resultaat van deze ontmoeting is een explosie van kleur, passie, respect en bewondering.

  Erwin de Vries  (1929) is schilder en beeldhouwer.

  Hij is geboren en getogen in Suriname . Zijn opleiding  heeft hij in Nederland genoten alwaar hij ook een groot deel van zijn werkzaam leven heeft doorgebracht. Erwin, een schilder met de techniek van Europa en het temperament van Zuid-Amerika, is de bekendste Surinaamse kunstenaar. Hij heeft talloze exposities gehad in diverse galeries en musea zoals het Stedelijk Museum te  Amsterdam (2x een solo expositie), Museum of Modern Art van New York en Miami, in  Denemarken , Jamaica en Paramaribo. Als beeldhouwer heeft hij o.a. geparticipeerd in groepstentoonstellingen met Picasso, Henri Moore en Zadkine te Sonsbeek. et werk van Erwin bevindt zich in openbare en particuliere collecties, w.o. het Rijksmuseum en de Stadsschouwburg te Amsterdam. Hij is de maker van het slavernijmonument in Amsterdam, dat in 2002 in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin is onthuld.

JŠnos Beyer  (1940) is architect, milieuplanner en fotograaf.

Janos is geboren in Hongarije en op 12 jarige leeftijd als vluchteling naar Nederland gekomen. Hij slaagde in 1971 cum laude aan de T.U. te Delft voor zijn doctoraal examen Architectuur. Daarna woonde en werkte hij resp. in Suriname, Jamaica en vanaf  2002 in Nederland. Het was in Jamaica in de jaren negentig, dat hij voorgoed terugkeerde naar de passie van zijn jeugd: kunst en fotografie als hoofdactiviteit van zijn leven, aangemoedigd door successen in anonieme competities en prijsvragen culminerend in het winnen van de "National Photogaphic Competition", diverse medailles en onderscheidingen. Vierendertig van zijn werken zijn in het Jamaicaanse paviljoen op de wereldtentoonstelling in Taejon, Korea tentoongesteld. Zijn eerste tentoonstellingen werden mede bepaald door activisme in de locale en internationale milieubeweging, maar later vooral door artistieke vormgeving en expressie. Teruggekeerd in Nederland concentreerde hij zich de laatste drie jaren op de mogelijkheden van grafische bewerking van zijn foto's, zodat hij de beelden die zich vormden in zijn hoofd, gestalte kon geven.

GeÔnspireerd door elkaars werk en ideeŽn zijn deze twee kunstenaars -die elkaar reeds lang kennen van Nederland, Suriname en Jamaica- tot dit initiatief gekomen, op een locatie waar Erwin de Vries als jonge student ruim vijftig jaar geleden zijn eerste tentoonstelling heeft gehouden. Voor de kunstenaars een nieuwe uitdaging, voor bezoekers een opwindende visuele belevenis. 

De expositie is geopend dinsdag t/m zondag - 11.00-17.00 uur- zaterdag 13 mei vanaf 16.00 uur gesloten Pulchri Studio-Lange Voorhout 15-25 EA Den Haag-tel: 070 346 17

 

      © 2006 SurinamStars 

SurinamStars is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de ingezonden
nieuwsberichten welke worden aangeboden door diverse nieuwsaanbieders.
 Voor vragen over een bericht kunt u contact opnemen met de betreffende nieuwsaanbieder.