:: Persberichten

 

:: Contact 
Ludwich@xs4all.nl
Telefoon Nederland: 00-31-024-3249301
Telefoon Suriname: 8683737  

Paramaribo, 14 mei 2006
  Door Ludwich van Mulier.
 Foto's: NIBA Suri Magazine.

 

De watersnoodramp
 Deel 2
 

Lokale kennis is het leidend beginsel bij hulpverlening

PARAMARIBO. Al minstens 7 dagen staan grote delen van Zuid Suriname onder water. De hulpverlening is nauwelijks goed op gang. Er is veel politiek gekissebis, een hongersnood voor sommigen  is dreigende, ontheemde personen ontberen onderdak en de kans op het uitbreken van gevaarlijke epidemieën is levensgroot aanwezig. Het monitoren van de hulpverlening door de regering Venetiaan is traag en aan zware kritiek onderhevig in binnen en buitenland. Bij de vraag wat nu te doen kan het uitgangspunt niet anders zijn dan te vertrouwen op en uit te gaan van de lokale kennis en in de geschiedenis verzamelde expertise.  

De bewoners van de getroffen regio’s, vooral de wijze ouderen, dienen informatie te verschaffen over eerdere overstromingen; zoals   augustus 1969. Orale overleveringen bevatten ook kennis over de habitat, waarschuwingstekens en mogelijke gevaren. De Suralco als eerste verantwoordelijke voor het stuwmeer, bezit basale kennis over  de bodemgesteldheid en weersomstandigheden buiten het stuwmeergebied Onderzoeksinstituten hebben ook lokale kennis verzameld: De Adek Universiteit van Suriname, de waterloopkundige dienst heeft veel waterkennis gehad, GMD bezit kennis over topografie en grondlagen, Bureau luchtkartering, de binnenlandse luchtvaartfirma’s, Conservation International (Guyana shield-know how), Stinasu, milieuorganisaties, de meteorologische dienst etc De Overheid. De bestuursdiensten (Districtscommissarissen); Directoraat Bosbouw. Het bedrijfsleven (Houtkappers en gouddelvers) en individuele kenners van de regio. De ontstane noodsituatie noopt tot het instellen van nieuwe communicatie structuren, om efficiënt gebruik te kunnen maken van de verschillende kennisniveaus.

 

Het rampgebied

De regenwolken komen ergens vandaan. Blijft   de extra neerslag in een regio hangen dan betekent dat, dat de aanvoer (richting en snelheid van de Intertropische Convergentie zone c.q. het lagedruk gebied) moet worden geanalyseerd. In Suriname waait er een Noord –Oost Passaat. De wind komt dus uit de richting Frans Guyana en waait diagonaal van oost naar west. De weersgesteldheid in (Noord) Frans Guyana moet worden bestudeerd in samenhang met de gegevens van regionale deskundigen, dan weten wij wat ons morgen te wachten staat. Brazilië, Colombia, de Guyana’s  en Venezuela kampen ook met wateroverlast door diezelfde weersinvloeden in het noordelijke stroomgebied van de Amazonerivier.

Het stuwmeer heeft vanaf zijn inwerkingtreding klimatologische veranderingen te weeg gebracht in het Zuiden van Suriname. De Suralco weet dit en heeft zelfs in de zestiger jaren door besproeiing met jodiumhoudend zout, de neerslag boven het stuwmeer gemanipuleerd, als maatregel tegen de lage waterstand. Men is om diverse redenen deze activiteit gestaakt, waardoor er al jarenlang structureel meer neerslag valt in de zuidelijke gebieden. Precies in de zwaarst getroffen gebieden vindt niet transparante houtkap en goudwinning plaats. De onduidelijke bestuursmacht van de kapiteins leidt tot allerlei deals met buitenlanders en zakenlui uit Paramaribo. De kaalslag die erosie veroorzaakt, verharding van de bodem in droge tijd en verzadiging in regentijd, doen het regenwater extra snel naar de hoofdrivier stromen met als gevolg springvloed. Er zijn ook topografische kommen die het water in en rondom de rivierbedding vasthouden. In het gebied woont naar schatting 10 % van de bevolking. Een vijftig tal inheemse (indianen) dorpen, een honderdtal Marrondorpen en enkele tientallen nederzettingen van buitenlanders (grotendeels Brazilianen) en ondernemers uit Paramaribo. Illegalen meegeteld, zijn er zo’n 25.000 personen in directe nood.(van de 40.000 die er wonen). Volgens schattingen zijn er in die regio 15.000 kleine goudbedrijfjes en houtkappers actief. De natuurramp heeft Paramaribo pijnlijk betrokken bij het gebeuren in Zuid Suriname en Suriname weer als natie op de kaart gezet. Want geheel Suriname houdt zich bezig met de hulpverlening. Het bindend karakter van de ramp (de emotionele saamhorigheid) is naast alle schade een bijkomstig voordeel.

(wordt vervolgd)

 

                                                             © 2006 SurinamStars 

SurinamStars is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de ingezonden
nieuwsberichten welke worden aangeboden door diverse nieuwsaanbieders.
 Voor vragen over een bericht kunt u contact opnemen met de betreffende nieuwsaanbieder.