:: Persberichten

 

:: Contact 
Ludwich@xs4all.nl
Telefoon Nederland: 00-31-024-3249301
Telefoon Suriname: 8683737  

Paramaribo, 11 mei 2006
  Door Ludwich van Mulier.
 Foto's: NIBA Suri Magazine.

 

De watersnoodramp
 
Deel 1

Het binnenland is in de steek gelaten

PARAMARIBO. De eerste berichten over overstromingen in het Surinaamse binnenland werden op zaterdag 6 mei, en zondag 7 mei in het buitenland ontvangen. Het alsmaar stijgende water in Zuid Suriname, onder het prof. van Blommenstein stuwmeer, schijnt iedereen verrast te hebben. Zware regenval op zich, hoeft nog geen ramp te veroorzaken. De ramp ontstaat als het toegevoegde regenwater niet weg kan komen en als het gestegen water levens bedreigt. De meteorologische dienst die  als doel heeft, weersomstandigheden te voorspellen, kwam achteraf met allerlei goed bedoelde verklaringen en uitleg als mosterd na de maaltijd. Er bestaat sinds jaar en dag een tropische klimatologische zone die twee keer per jaar volgens natuurkundige wetten (Buys Ballot) wolkenconcentraties voorbij doet trekken. Blijven die wolken een poos hangen dan spreekt men van grote regentijd en trekken de concentraties regenwolken sneller voorbij dan spreekt men van de kleine regentijd. Suriname valt binnen deze tropische zone en heeft dan ook te maken met deze regentijden, die sinds enkele jaren aan kwalitatieve -, kwantitatieve -, en tijdsinterval - veranderingen onderhevig zijn. Van deze   klimatologische en ecologische veranderingen (El Nino) zijn de overheidsfunctionarissen op de hoogte o.a. door veelvuldige deelname aan internationale conferenties op kosten van de belastingbetaler.

Communicatieprobleem

Suriname heeft genoeg wetenschappelijke kennis in huis. De Adek universiteit heeft te maken gehad met onderzoeken van de heer Ouboter, The fish- water eco system of Suriname, Kluwer 1993. (met bijdragen van o.a. Marga van Werkhoven) over de waterhuishouding in het stuwmeer gebied. In de zestiger jaren van de vorige eeuw heeft de Waterloopkundige dienst veel onderzoek gedaan in het zuidelijke binnenland o.l.v. de heer Leentvaar nog voordat het stuwmeer bestond en de dam te Afobaka in werking trad (1965).  

 

Er functioneerde een gedegen meetpunten infrastructuur die alle “waterkennis” registreerde doorgaf aan Paramaribo, en dat van dag tot dag. Longitudinaal (lange termijn) plankton onderzoek door biologen leverde als bij effect veel hydrologische informatie op over de watertoestand. Bij de geologisch mijnbouwkundige dienst was er detail kennis over de topografie en natuurlijke waterbassins. Prof dr. Van Blommenstein had alle kennis voor handen over neerslag, waterstanden en topografische bergkommen in het zuidelijke gebied, en ontwierp het naar hem genoemde stuwmeer, met volledige steun en medewerking van Jopie Pengel (NPS). Hij verbaasde zich toen al over het gebrek aan communicatie tussen de politiek, wetenschap (Universiteit), toegepast onderzoek, bedrijfsleven, instituten (meteorologische dienst,luchtkartering, leger etc), media en publieke opinie. Hij had letterlijk vrij spel en ontwierp in die vrijheid, tussen de onwetenden (nota bene zijn opdrachtgevers) meerdere projecten op het gebied van waterbeheersing en hydro-elektrische energie, o.a. ook Jai Kreek/Phedra, en het AvanaveroKabalebo project met gecombineerde stuwing van het water, in West Suriname. Er is geen beleid, het is een “free for all situatie”, constateerde van Blommenstein toen al  bitter. Vijftig jaar later is er niets veranderd. Maar het ontbrekend beleid eist nu wel zijn tol. Vele klokkenluiders, die waarschuwden voor milieurampen in het Surinaamse oerwoud,   werden zowel in de literatuur als in de praktijk niet serieus genomen. Suriname kent geen rampen, was de veel gehoorde misplaatste lofzang. Bij rampenbestrijding gaat het in de eerste plaats om een samenbrengen van alle kennis, ervaring over het rampgebied in een centrale energiestroom in de richting van oplossingen. Alleen het resultaat telt. De beheersing van de situatie staat en valt met een goede communicatie tussen overheid (politiek/leger) -particulier initiatief (hulplijnen) -deskundigheid- lokale bevolking (slachtoffers) - publieke opinie (media), vanuit een coördinatiepunt. 

(Wordt vervolgd)

 

                                                             © 2006 SurinamStars 

SurinamStars is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de ingezonden
nieuwsberichten welke worden aangeboden door diverse nieuwsaanbieders.
 Voor vragen over een bericht kunt u contact opnemen met de betreffende nieuwsaanbieder.