:: Biografie

 HAILE SELASSIE 

:: Website 
www.SurinamStars.com

 

Haile Selassie werd geboren in Ethiopië.

Haile Selassie was de laatste keizer van de Ethiopische dynastie, waarvan de oorsprong volgens de overlevering terug gaat tot tien eeuwen voor Christus. In die tijd zou de Ethiopische koningin Sheba Jeruzalem hebben bezocht en daar gemeenschap hebben gehad met koning Salomo. Met die liefdesnacht zou de basis zijn gelegd voor een monarchaal tijdperk van ongekende lengte. Dit verschafte de heersers over Ethiopië een goddelijke status. Haile Selassie (‘de macht van de drie-eenheid’) was de laatste monarch van Ethiopië en wordt door de rastafarians gezien als de goddelijke verlosser van het zwarte volk. Ras Tafari Makonnen kwam op 23 juli 1892 ter wereld in het dorp Ejarsa Goro in de provincie Harar in Ethiopië.

 

Na zijn geboorte pakte zijn vader, graaf Ras Makonnen, hem af van zijn moeder, lady Woizero Yishimabet Ali, en liet hem opvoeden door diens trouwe generaal Haile Selassie Abayneh. Tafari werd geschoold door een Franse katholieke priester.

Naast Franse en Ethiopische talen, bestudeerde Tafari ook oude Ethiopische boeken, zoals ‘Het boek van het Licht’, het zesde en zevende boek van Mozes, het boek van Issaiah en het boek van Eden. Hij verdiepte zich ook in het boek van de Kebra Negast, de glorie van de koningen, uit de veertiende eeuw, dat het verhaal van de koningin van Sheba vertelt. Hij las over haar reis naar koning Solomon in Jeruzalem en de geboorte van hun zoon Menelik, die de eerste keizer van Ethiopië werd. Dit bewijst dat Tafari een nazaat is van koning Solomon. Ook is het feit dat koning Solomon het convenant van de Ark van Mozes naar zijn zoon in Ethiopië stuurde ter bewaring en bescherming ervan, een belangrijk gegeven.

Toen Tafari dertien was, werd hij benoemd tot Dejazmatch, graaf of bevelhebber van de poort, daar zijn vader Ras Makonnen op sterven lag. Vader Ras Makonnen vertrouwde daarom Tafari aan zijn levenslange vriend, keizer Menelik II, toe. Uiteindelijk werd Tafari de gouverneur van de provincie Harar, net zoals zijn vader dit vóór hem geweest was. Nadat keizer Menelik II stierf, volgde keizerin Zauditu hem op met Tafari als haar regent. Toen Zauditu in 1930 stierf, volgde hij haar op. Op 2 november 1930 werd Ras Tafari Makonnen gekroond tot keizer van Ethiopië, en nam hij de naam Haile Selassie I aan (kracht van drie eenheid). Maar hij kreeg nog meer titels: ‘Conquering Lion of the Tribe of Judah’, ‘Elect of God’ en ‘King of Kings’.

Keizer Haile Selassie bouwde het ongenaakbare imago als afstammeling van koning Salomo verder uit. Als heerser over het enige onafhankelijke land in het verder door de koloniale machten verdeelde Afrika, genoot hij veel aanzien in het zwarte deel van de wereld.

Het einde voor Selassies keizerschap kwam in 1974. In een Ethiopië, waar crisis, honger en werkloosheid zorgden voor een toenemende chaos, sloegen de militairen aan het muiten. Zij plaatsten de ‘leeuw van Juda’ onder huisarrest en riepen de republiek uit. De nieuwe marxistische machthebbers beweerden dat Selassies dood een jaar later een natuurlijke was, maar tot op de dag van vandaag circuleren er verhalen dat de afgezette monarch vermoord werd.

Het lichaam van de keizer werd begraven onder de toiletten van het paleis. Misschien, zo is wel eens beweerd, om de marxistische dictator Mengistu in staat te stellen zijn ontlasting te laten zakken op de resten van zijn voorganger.

Na het afzetten van de communisten in 1991 werd het stoffelijk overschot van Selassie daar weggehaald. Op 5 november 2000, 25 jaar na zijn overlijden, heeft Haile Selassie alsnog een staatsbegrafenis gekregen in Addis Ababa. De grote afwezigen bij deze ceremonie waren de aanhangers van Haile Selassie, de rastafari, want zij zijn overtuigd van de onsterfelijkheid van hun leider. Volgens de rastafari is hij nu in alle stilte de terugkeer van de rastafari naar Afrika aan het voorbereiden...

Het woord rastafari is afgeleid van Ras Tafari Makonnen. De rastafarian ziet Ethiopië als het beloofde land (Zion) alwaar alle zwarten ooit terug zullen keren. De westerse wereld wordt gezien als een kwaadaardige wereld (Babylon) en zal ooit ten ondergaan. In het rastafarianisme komen verschillende termen voor die zijn ontleend aan het jodendom. Zion is ook de berg waarop de stad Jeruzalem is gebouwd, Babylon is de stad waar de joden in de zesde eeuw voor Christus in ballingschap verbleven. Na deze ballingschap begon de bloeiende tweede tempelperiode die eindigde na de verwoesting van de tempel in 70 na Christus. De term Exodus (de uittocht) wordt gebruikt als een verwijzing naar de bevrijding van de zwarte mens. Tot slot is de godsnaam Jah afgeleid van Jahweh. De ideologie van de rasta's is gebaseerd op de Holy Piby. Dit is een herschrijving van de joodse en christelijke geschriften waarin ook de Ethiopische scheppingsmythologie is verwerkt.

De religieuze zwarte bewustzijnsbeweging ‘rastafari’ is in 1930 in Jamaica ontstaan. Het ging in het begin om een handje vol dreads in de straten van Kingston. De dreadlocks waren synoniem voor de rebellie tegen de gangbare normen. Sleutelpersoon en in zekere zin grondlegger van de rastafaribeweging is de Jamaicaan Marcus Garvey. Hij stelde de discriminatie van zwarten in Jamaica en de Verenigde Staten aan de kaak. Garvey wordt beschouwd als een van de eerste zwarte nationalisten en pan-Afrikanisten. In de Verenigde Staten richtte hij de Universal Black Negro Association op, die was vertegenwoordigd in veertig landen en tien miljoen leden zou hebben gehad. Garveys invloed op de zwarte bewustzijnsbeweging is enorm groot geweest. Malcolm X en Martin Luther King in de Verenigde Staten en Afrikaanse leiders als Nkrumah, Lumumba en Kenyatta hebben inspiratie geput uit zijn ideeën en vele geschriften.

Een aantal van Garveys volgelingen zag hem als een profeet. Zo zou hij hebben voorspeld dat een zwarte koning aan de macht zou komen die de verlosser van het zwarte volk zou zijn. Op 2 november 1930 werd Ras Tafari Makonnen gekroond tot keizer Haile Selassie van Ethiopië. Hij beweerde rechtstreeks af te stammen van koning Salomon. Voor een aantal van Garveys volgelingen was dit de uitkomst van de profetische voorspelling. Zij gingen zich Ras Tafari’s noemen en geloofden in de goddelijkheid van Haile Selassie, die zij dan ook gingen aanduiden met Jah (van Jehovah). Dat deze keizer de verlosser moest zijn geloofden de rastafari’s ook omdat Ethiopië in die tijd (vóór de invasie van Mussolini in 1935) het enige Afrikaanse land was dat geen Westerse overheersing had gekend. De aanwezigheid van vele buitenlandse hoogwaardigheids- bekleders moest er ook wel op wijzen dat het hier om een bijzondere kroning ging. In de jaren vijftig heeft Selassie zich vaak uitgesproken voor de onafhankelijkheid van Afrikaanse kolonies en Ethiopië werd min of meer een symbool van Afrikaanse onafhankelijkheid. Veel Afrikaanse landen namen daarom ook de Ethiopische driekleur groen-geel-rood over toen hun onafhankelijkheid werkelijk tot stand kwam. Ook de rastafaribeweging heeft deze kleuren overgenomen.

Belangrijke feiten over Haile Selassie:

Ras Tafari Makonnen werd op 2 november 1930 gekroond in St. George Kathedraal te Addis Ababa in Ethiopië tot Haile Selassie I, de koning van koningen, de heer van heren, veroverende Leeuw van de stam van Judea, afgezant van God (king of kings, lord of lord, conquering lion of the tribe of Judah, elect of God). 

Het oudste geslacht van de wereld, is dat van de Ethiopische koninklijke familie. Het is gezegd dat het wel 6130 jaren ouder is dan dat van koning George VI. Haile Selassie's voorouders zijn terug te traceren tot Koning Solomon en de koningin van Sheba, tot 6280 jaren voor Christus.

Hij was de 225ste directe afstammeling van koning Solomon die zetelde op de troon van David

Hij zorgde ervoor dat een decreet werd aangenomen op 31 maart 1924, dat ervoor zorgde dat de slavernij in Ethiopië werd afgeschaft

Hij nam in 1928 de Ethiopische titel van Negus aan

Hij is het stamhoofd van de orde van de Nyabinghi

Hij was opperrechter in een speciaal ingericht gebouw naast het hoofdpaleis. Staand op een platform hoorde hij een zaak aan, die aan hem werd voorgelegd door een raadsman, en verwoordde hij zijn oordeel. Dit ging volgens een 3000 jaar oude procedure, die door de Israëlitische Koning Solomon was opgemaakt, van wie Haile Selassie een directe afgezant is

Hij was de eerste Ethiopische keizer die in 1931 een constitutie schreef en het op eigen initiatief in werking stelde

Hij werd tot drie maal toe uitgeroepen tot de best geklede koning in de wereld

Hij was de eerste Ethiopische keizer die de wereld rondreisde

Hij was het die de woorden "collectieve beveiliging" voor het eerst uitte

Haile Selassie was niet toegevend, echter noch wraakzuchtig, en hij liet zelden een teken van boosheid zien

Hoewel hij nooit iets vergat, was hij vergevingsgezind en dankbaar

Hij hield zijn psyche in perfecte staat

Hij leidde zijn land naar de overwinning in de oorlog tegen Mussolini en zijn fascistische leger in 1935 en 1936

Hij was totaal tegen nucleaire wapens

Hij stond achter alles wat goed was voor educatie, hervorming en vooruitgang

Hij werd uitgeroepen tot Man van het Jaar door Time Magazine

Hij bracht de eerste auto's naar Ethiopië

Hij bracht het eerste vliegtuig vanuit Europa naar Ethiopië in twintiger jaren

Hij zorgde voor elektriciteit in Ethiopië, eerst in het paleis, en toen elders

Rasta zijn symboliseert veeleer een zwart bewustzijn en het besef dat zwarten niet inferieur zijn aan het blanke ras. Het is vooral een persoonlijke beleving en een leefwijze die in overeenstemming is met het Oude Testament. Een aantal van de leefregels waar de rastafari zich aan houden, zijn: de rasta is trots op zijn ego, hetgeen wordt uitgedrukt in de taal die hij spreekt. Hij spreekt altijd in de eerste persoon. ‘We’ is ‘I and I’ geworden. ‘l’ benadrukt individualiteit, onafhankelijkheid en oorspronkelijkheid, in tegenstelling tot het op Jamaica ingeburgerde ‘me’ in de eerste persoon enkelvoud. Vandaar dat I terug te vinden is in veel woorden die in de rastataal zijn verbogen: ‘I-rie’ is ‘good’ of ‘positive’: ‘I-tal’ staat voor ‘natural’ of ‘vital’, ‘divine’ wordt ‘I-vine’, ‘brother’ wordt ‘I-bro’. Er wordt ‘tal’ gegeten, dat wil zeggen alleen natuurlijk voedsel, vegetarisch en zonder zout. Een leefregel die het meest in het oog springt, is de haardracht van de rasta’s, de dreadlocks. Eén van de bekendste leefregels is dat de holy herb wordt gerookt. Ganja is voor hen namelijk niet een puur genotmiddel, het is het heilige gras waarover in de bijbel werd gesproken. Soms wordt daar bij gesteld dat het heilig gras op het graf van koning Salomon groeide. Gebruik van ganja zou leiden tot een diepere geloofsbelijdenis, om welke reden het wordt gerookt bij religieuze ceremoniën van de rastafari’s.

De diepe religieuze bewogenheid en het teruggrijpen op de bijbel hangen samen met de overtuiging van de rasta’s dat de bijbelse traditie niet allen aan blanken toebehoort. Sterker nog, ze verwerpen de ‘blanke’ interpretatie van de bijbel en zien die als een religieuze arm van het kolonialisme. Eeuwenlang is de zwarte bevolking gehersenspoeld en voorgehouden dat ze geen culturele en religieuze traditie had, Afrika was een ‘donker’ werelddeel, zonder beschaving. Het beeld van God en Christus was door dat vooroordeel gekleurd ten behoeve van de rechtvaardiging van de slavernij. Hieruit vloeit ook de overtuiging van de rasta’s voort dat de ondergang van Babylon, voor hen synoniem met de westerse, blanke cultuur, zoals aangekondigd in de Apocalyps onafwendbaar is.

 

      © 2005 SurinamStars 

Bekijk ook de vele andere biografieën op SurinamStars, de best gerubriceerde databank!