:: Biografie

 MAX SORDAM

:: Website
 www.SurinamStars.com

:: E-mail 
m.sordam1@chello.nl

 

Maximiliaan Ignatius Sordam werd geboren op 12 juli 1926 te Paramaribo, Suriname.

Willemskerkestraat 41-2 . 1O69 AD Amsterdam . Tel.: O2O-7730223/0621455860  

Max is geboren als zoon van wiskundeleraar L.R. Sordam en A.Th. Guthman. Na het behalen van zijn Mulo diploma vertrok hij op negentienjarige leeftijd naar de Nederlandse Antillen. Daar heeft hij achtereenvolgens gewerkt bij C.P.I.M (Curacaosche Petroleum Industrie Maatschappij), de K.L.M en het Nederlands Antilliaanse Politiekorps. 

In 1963 kwam hij naar Nederland en werkte enkele jaren bij de GASCON in Utrecht om daarna in dienst te treden bij Justitie, het Nederlandse Gevangeniswezen. Na het behalen van de daartoe strekkende diploma's bij het Hogere Beroeps Onderwijs, werd hij in 1978 benoemd tot hoofd van het bewaarders korps bij het nieuwe Huis van Bewaring de "Demersluis" (Bijlmerbajes) te Amsterdam. Ook is hij intensief betrokken geweest bij het vakbondswerk van de ABVA/KABO in de functie van onbezoldigd regionaal secretaris, om later landelijk gekozen te worden als vertegenwoordigend lid bij de Bijzondere Commissie Directoraat Gevangeniswezen en Jeugd Delinquentenzorg. Als zodanig was hij deelnemer bij het georganiseerd overleg op ministerieel niveau. Zijn lezingen over de Surinaamse taal en cultuur heeft ruimte gegeven tot wederzijds begrip. Op 13 juni 1983 werd hij door burgemeester Ed van Thijn officieel benoemd en geïnstalleerd tot lid van de Commissie van Toezicht bij het Politiekorps Amsterdam-Amstelland, te Amsterdam onder voorzitterschap van Prof. Mr. Dr. E. Lissenberg(hoogleraar criminologie).

Max Sordam, heeft vanaf de prille tijd uit zijn bestaan zichzelf nooit als een monogaam mens beschouwd. Van hem mag gezegd worden dat hij een sterk ontwikkeld gevoel van rechtvaardigheid met zich meedraagt voor mensen ongeacht de geografische plek waar ze vandaan komen. Hij noemt zichzelf een kosmopolitaan of Kosmopoliet, een wereldburger die zich met alle culturen bezig houd en heel goed met hen kan omgaan. Max Sordam heeft in verschillende vormen en bij verschillende gelegenheden steeds gepoogd duidelijkheid te geven waar de probleem velden liggen. Problemen die steeds weer (onnodig) ontstaan tussen verschillende culturen.

 Zijn uitgangspunt stoelt hij op het feit dat Nederlanders een verkeerd beeld over Surinamers hadden en hier en daar nog steeds hebben. Vanaf zijn komst bij het Nederlandse gevangeniswezen (1967) is bleef hij proberen dit beeld te veranderen of te verhelderen, door inzicht te geven over achtergronden van cultuur gedrag, zodat het oproepen van weerstanden en irritaties jegens elkaar kan worden weggenomen of voorkomen. Dus meer begrip voor elkaar.

 Zijn lezingen op Universiteiten(Antropologisch Sociologisch Centrum te Amsterdam en Faculteit rechten aan de Erasmus te Rotterdam, evenals bij Politie-/Bewaarders opleidingen en Middelbare scholen zijn daar een strekkende voorbeelden van. Een steekproef door WVC (Directie Media Letteren en Bibliotheken) bij 44 Openbare Bibliotheken, heeft aangetoond dat zijn werken een hoog lezerspercentage heeft gehaald. Zijn brochure "Achtergrond informatie Cultureel gedrag Surinamers", geschreven in opdracht van het CWOI. (Centraal Wervings- en Opleidingsinstituut) van het Ministerie van Justitie, Directie Gevangeniswezen, geeft een overzicht van (cultuur gedrag, zeden en gewoonten van de verschillende Bevolkingsgroepen in Suriname.  

Max Sordam is een uitstekende gids als het gaat om informatie over achtergronden van cultuur en cultuurgedrag van mensen uit onze pluriforme (Surinaamse) samenleving. Hij heeft duidelijk aangegeven waar de probleemvelden liggen in de interactie tussen de autochtone- en allochtone bevolking in Nederland. Zijn boeken zijn veel gevraagd en worden vaak geraadpleegd. De doorbraak van het, in de taboesfeer toevende, Winti fenomeen, mag op zijn conto geschreven worden, want hij heeft  bij deze Afro Surinaamse cultuurbeleving in dertien achtereenvolgende afleveringen tijdens het VARA-programma " Wel en Wee " (1985) een belangrijke rol vervult, door verschillende aspecten verhelderend toe te lichten. Hierdoor is er meer begrip bij Nederlanders en ook bij Surinamers ontstaan. Max Sordam heeft ruim bijgedragen aan de totstandkoming van seminars, televisie documentaires en congressen over het winti fenomeen.

 Ex-directeur bij het gevangeniswezen Mr. Leo van Marle zei het zo: " Je kan Max Sordam niet over het hoofd zien, dat heeft maar voor een deel met zijn postuur te maken. Hij is namelijk nadrukkelijk aanwezig, een man beladen met gezag en integriteit. Hij vertegenwoordigt niet alleen de leiding, hij is de leiding." Naaste medewerkers van Max Sordam zeggen: hij heeft een bepaalde manier van omgaan met mensen, hij laat mensen in hun waarde en geeft ze de ruimte zichzelf te zijn, een stimulans om optimaal rendement aan functioneren te krijgen.  

Tenslotte zegt toenmalig Burgemeester van Amsterdam, Schelto Patijn, Korpsbeheerder bij het afscheid nemen van de Commissie van Toezicht Politiecellen Amsterdam-Amstelland het volgende: Max Sordam, één van de mannen van het eerste uur, gaat ons na zeven jaren verlaten, we moeten dus afscheid van hem nemen als lid van de Commissie van Toezicht Politiecellen Amsterdam/Amstel land. Zijn bijdrage aan een betere bejegening van de arrestanten in politiecellen, evenals de verbetering van de werkomstandig-heden van arrestantenbewaarders bij het Korps, was zeer evident. De constante strijd voor de belangen van de arrestanten, tegen de vaak economische belangen is een moeizame en lange weg. Des temeer is het te waarderen, dat hij de afgelopen zeven jaren deze moeilijke taak op zich heeft willen nemen. Zijn ervaringen met gedetineerden in de penitentiaire inrichting Over-Amstel en zijn belangstelling voor het alledaagse van de arrestantenbe-ders op de wijkbureaus hebben een duidelijke bijdrage geleverd aan het inzicht over arrestantenzorg bij politie in Amsterdam-Amstelland. De aanbevelingen van de commissie en de implementa-tie ervan in de afgelopen jaren, zijn daarvan een duidelijk herkenbaar resultaat, aldus burgemeester Patijn.

OPLEIDING
1965 - 1969: HBO-Inrichtingswerk Gevangeniswezen.
1992 - 1994: Student Alg. Taalwetenschappen V. U. Amsterdam niet afgestudeerd (als Hobby op 60-jarige leeftijd).

TALENKENNIS
Sranantongo, Nederlands, Engels, Duits, Spaans en Papiamento.

WERK ERVARING
1963 - 1965: Boekhouding N.V. Gascon
1965 - 197O: Bewaarder Just. Gev/wezen
1959: Geslaagd H.B.O. Inrichtingwerk
197O - 1975: Hoofdbewaarder Just. Gev/wezen
1975 - 1986: Hoofd Alg. dienst Just. Gev/wezen
1966 - 1986: Lid Bijz.Comm.Dir.Gev/wezen Jeugd & Delinquentenzorg i/h georganiseerd overleg op Ministerieel niveau.

     - Secretaris Stichting Oncologisch Instituut Suriname
      - Secretaris Stichting Leermiddelen leerprojecten
      - Secretaris Stichting SocioTech
      - Secretaris LPSP "Landelijk Platform Surinaamse Politici"
      - Lid Vooruitstreven Integratie Partij  "V.I.P."  

INLEIDER VAN
 
Afro Surinaamse cultuur Universiteit, Amsterdam (Antro.Sociol.Centrum)
Universiteit, Erasmus (Fac. rechten Prof. G.de Jonge)
H.B.O.opleiding, Utrecht (Drs.Kuyper en Drs M. de Wit)
Middelbareschool Gaasperland Amsterdam (Drs. A. Talsma)
Politie - en Bewaarderopleidingen
Panellid Raad van Kerken Nederland, Driebergen
Panellid Congres Raad van Kerken Nederland, te Utrecht
Informatiedag H.B.O.'ers der Herv. Gemeente in Rotterdam
Werkgroep "WINTI" o.l. Prof Dr. Lamur (sociale aspekten)
Rijksinricht Veldzicht Team Psychologen (Drs. W. Radius)

ACTIEF BETROKKEN BIJ TOTSTANDKOMING VAN
      - Televisie documentaire IKON "GRAN GADOE"
      - Televisie documentaire TELEAC "BEGRAFENIS GRAMAN ABOIKONI"
      - Televisie documentaire TELEAC "TAAL EN CULTUUR"
      - Televisie documentaire NOS "WINTI"
      - Televisie documentaire OMI "TOCHTIGE KOEIEN"
      - Televisie documentaire "WILMA" van de Evang. Omroep (EO)

UITGEGEVEN LITERATUUR
      - 1983 In eigen beheer uitgegeven 1e leer/woordenboek Sranantongo
      - 1985 Nieuwe spelling 2e Leer/woordenboek met Drs. Ch. Eersel
      - 1986 Boek "van Bewaker tot Bewaarder"
      - 1989 2e druk Nieuwe spelling Sranantongo
      - 1988-1995 lid van de Comm. v Toezicht Politiecellen
      - 1988-1996 voorzitter Bewonersraad Amsterdam
      - 1993 3e druk Nieuwe spelling Sranantongo
      - 1998 "Gevangen tussen Meer Culturen" achtergrond Informatie,levenshouding & cultureel gedrag Surinamers" 

ONTVANGEN ONDERSCHEIDING
  -
2004 Koninklijke onderscheiding "Ridder in de Orde van Oranje Nassau"
.

 

      © 2005 SurinamStars 

Bekijk ook de vele andere biografieën op SurinamStars, de best gerubriceerde databank!